BTL - maj 2023

01.05 15:00 PALKO
02.05 10:00 PALKO
03.05 15:00 PALKO
05.05 19:30 HOTEL RITZ. MUSICAL
06.05 15:00 BAJKA O RYBAKU I RYBCE
06.05 18:00 HOTEL RITZ. MUSICAL
07.05 14:00 BAJKA O RYBAKU I RYBCE
07.05 18:00 HOTEL RITZ. MUSICAL
10.05 09:00 KASZALOT
10.05 18:00 HOTEL RITZ. MUSICAL
11.05 09:00 KASZALOT
11.05 11:00 KASZALOT
11.05 19:00 HOTEL RITZ. MUSICAL
12.05 09:00 KASZALOT
12.05 11:00 KASZALOT
12.05 19:00 HOTEL RITZ. MUSICAL
13.05 14:00 KASZALOT
13.05 16:00 KARMELEK
14.05 12:00 KARMELEK
14.05 14:00 KASZALOT
16.05 09:00 KULKI
16.05 09:00 KASZALOT
16.05 10:30 KARMELEK
17.05 09:00 KULKI
17.05 09:00 ŚLIMAK
17.05 10:30 KARMELEK
18.05 09:00 KULKI
18.05 09:00 ŚLIMAK
18.05 10:30 KARMELEK
19.05 09:00 KULKI
19.05 09:00 ŚLIMAK
19.05 10:30 KARMELEK
20.05 14:00 KULKI
20.05 14:00 ŚLIMAK
20.05 16:00 ACH, JAK CUDOWNA JEST PANAMA !
21.05 11:00 Czytanie tekstów sztuk lalkowych dla dzieci
21.05 13:00 KULKI
21.05 13:00 ŚLIMAK
21.05 15:00 ACH, JAK CUDOWNA JEST PANAMA !
23.05 09:00 ŚLIMAK
23.05 09:00 KULKI
24.05 09:00 LENKA
24.05 09:00 ŚLIMAK
25.05 09:00 SYMULATOR
25.05 09:00 LENKA
26.05 09:00 LENKA
26.05 09:00 SYMULATOR
27.05 14:00 LENKA
27.05 15:00 SYMULATOR
28.05 13:00 LENKA
28.05 15:00 LENKA
30.05 09:00 KARMELEK
31.05 09:00 KARMELEK