BTL - listopad 2022

03.11 09:00 PALKO
03.11 09:00 SYMULATOR
03.11 10:30 PALKO
03.11 11:00 SYMULATOR
04.11 09:00 SYMULATOR
04.11 11:00 SYMULATOR
05.11 15:00 PALKO
05.11 16:00 SYMULATOR
06.11 12:30 Czytanie tekstów sztuk lalkowych dla dzieci
06.11 14:00 PALKO
06.11 16:00 SYMULATOR
08.11 09:00 PALKO
08.11 09:00 SYMULATOR
08.11 10:30 PALKO
08.11 11:00 SYMULATOR
09.11 09:00 SYMULATOR
09.11 09:00 PALKO
09.11 10:30 PALKO
09.11 11:00 SYMULATOR
10.11 09:00 SYMULATOR
10.11 09:00 PALKO
10.11 10:30 PALKO
10.11 11:00 SYMULATOR
11.11 16:00 PALKO
12.11 15:00 PALKO
12.11 16:00 SYMULATOR
13.11 14:00 PALKO
13.11 16:00 SYMULATOR
15.11 09:00 PALKO
15.11 09:00 SYMULATOR
16.11 09:00 ŚLIMAK
16.11 09:00 KULKI
17.11 09:00 KULKI
17.11 09:00 ŚLIMAK
18.11 09:00 ŚLIMAK
18.11 09:00 KULKI
18.11 19:00 HOTEL RITZ. MUSICAL
19.11 14:00 ŚLIMAK
19.11 15:00 KULKI
19.11 18:00 HOTEL RITZ. MUSICAL
20.11 14:00 ŚLIMAK
20.11 15:00 KULKI
22.11 09:00 KULKI
22.11 10:30 KULKI
23.11 09:00 KULKI
23.11 12:00 HOTEL RITZ. MUSICAL
24.11 09:00 ROBOT I MOTYLEK
24.11 09:00 BAJKA O RYBAKU I RYBCE
24.11 12:00 HOTEL RITZ. MUSICAL
25.11 09:00 ROBOT I MOTYLEK
25.11 11:00 BAJKA O RYBAKU I RYBCE
25.11 19:00 HOTEL RITZ. MUSICAL
26.11 15:00 ROBOT I MOTYLEK
26.11 15:30 BAJKA O RYBAKU I RYBCE
26.11 18:00 HOTEL RITZ. MUSICAL
27.11 15:00 ROBOT I MOTYLEK
27.11 15:30 BAJKA O RYBAKU I RYBCE
27.11 18:00 HOTEL RITZ. MUSICAL
29.11 09:00 ROBOT I MOTYLEK
29.11 11:00 BAJKA O RYBAKU I RYBCE
30.11 09:00 ROBOT I MOTYLEK
30.11 11:00 BAJKA O RYBAKU I RYBCE