Informacja z otwarcia ofert - Dostawa systemu kulis mobilnych ...

termin wydarzenia 25 sierpnia 2017

Białystok, 25 sierpnia 2017 r.

 

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

Tryb postępowania:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego oszacunkowej wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych napodstawie art. 11 ust. 8 Prawo zamówień publicznych (zwanych dalej „Pzp”).

Przedmiot zamówienia:

Dostawa systemu kulis mobilnych dla małej sceny Białostockiego Teatru Lalek”

Zarządzeniem nr 12/2017 Dyrektora Białostockiego Teatru Lalek z dnia 21 sierpnia 2017 r. wsprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa systemu kulis mobilnych dla małej sceny Białostockiego Teatru Lalek”, została powołana Komisja Przetargowa.

W dniu 25 sierpnia br. o godz. 10.30, w siedzibie Białostockiego Teatru Lalek, ul.Kalinowskiego 1, 15-875 Białystok, w pokoju nr 201 odbyło się posiedzenie Komisji Przetargowej w składzie:

  1. Julita Stepaniuk - Przewodniczący,

  2. Magdalena Malinowska - Członek,

  3. Sławomir Garustowicz - Członek,

  4. Michał Wyszkowski – Członek,

  5. Irena Doroszkiewicz - Członek.

 

Przewodniczący wyznaczył Panią Irenę Doroszkiewicz na Sekretarza Komisji.

W dniu 10 sierpnia 2017 r. zostało wszczęte postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawa systemu kulis mobilnych dla małej sceny Białostockiego Teatru Lalek”, numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych – 567903-N-2017.

W przedmiotowym postępowaniu, w terminie składania ofert, tj. do dnia 25 sierpnia 2017r. do godz. 10.00, wpłynęły 2 oferty. Przed otwarciem ofert Przewodniczący komisji podał kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia publicznego - „Dostawa systemu kulis mobilnych dla małej sceny Białostockiego Teatru Lalek”, tj. 56.000 zł brutto.

W dniu 25 sierpnia 2017 r. o godz. 10.30. Komisja dokonała sprawdzenia ofert, tj.czyjest w stanie nienaruszonym i czy jest opisana zgodnie z SIWZ, następnie Przewodniczący dokonał otwarcia oferty i odczytania nazwy oferenta, jego adresy (siedziby), a także informacji dotyczących ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, warunków płatności zawartych wofercie.

Zestawienie złożonych ofert:

Lp.

Nazwa

i adres Wykonawcy

Zakres zadania

Okres gwarancji

Termin wykonania

Warunki płatności

Cena ofertowa brutto (w zł)

1.

BSC System

sp. z o.o.

 

ul. Zielone Zacisze 1/214

03-294 Warszawa

Dostawa systemu kulis mobilnych dla małej sceny Białostockiego Teatru Lalek

72

miesiące

31.10.

2017 r.

Rozliczanie dostaw z Wykonawcą będzie regulowane fakturą końcową w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego wraz z końcowym protokołem odbioru dostarczonych materiałów.

54.999,45 zł

2.

SOL Sebastian Budnik

 

ul. Łobeska 7

60-182 Poznań

Dostawa systemu kulis mobilnych dla małej sceny Białostockiego Teatru Lalek

72

miesiące

31.10.

2017 r.

Rozliczanie dostaw z Wykonawcą będzie regulowane fakturą końcową w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego wraz z końcowym protokołem odbioru dostarczonych materiałów.

56.999,00 zł

 

Posiedzenie zakończono w dniu 25 sierpnia br., o godz. 10.50

Protokół sporządziła:

…………………………………….

Podpisy Członków Komisji Przetargowej:

  1. ……………………………

  2. ……………………………

  3. ……………………………

  4. ……………………………

  5. ……………………………

http://btl.nowybip.pl/przetargi/informacja-z-otwarcia-ofert-2

Ważne: Strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystając z serwisu internetowego Białostockiego Teatru Lalek akceptują Państwo zasady Polityki prywatności, wyrażają zgodę na zbieranie danych niezbędnych do administrowania stroną i prowadzenia statystyk oraz wyrażają zgodę na używanie plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów na stronie.

Do góry btl kształt