WYNAJEM SCEN

Regulamin najmu pomieszczeń należących do Białostockiego Teatru Lalek

Zarządzenie nr 12/2016 Dyrektora Białostockiego Teatru Lalek z dnia 3 października 2016 r.

rozwiń

REGULAMIN NAJMU POMIESZCZEŃ NALEŻĄCYCH DO BIAŁOSTOCKIEGO TEATRU LALEK W BIAŁYMSTOKU

 § 1

 1. Obiekt położony przy ul. K. Kalinowskiego 1 w Białymstoku znajduje się w wieczystym użytkowaniu Białostockiego Teatru Lalek, zwanego dalej w skrócie „BTL”.
 2. W skład obiektu, o którym mowa w ust. 1 wchodzą: sala duża, sala mała, sala prób oraz foyer wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi.
 3. Regulamin nie dotyczy najmu pomieszczeń kawiarni teatralnej oraz patio teatralnego.

 § 2

 1. Niniejszy Regulamin określa:
 • 1) zasady korzystania z obiektu, o którym mowa w §1 oraz znajdujących się w nim urządzeń technicznych podczas udostępniania obiektu osobom trzecim;
 • 2) zasady organizacji wydarzeń w ww. obiekcie;
 • 3) obowiązki Najemcy pomieszczeń.
 1. Stawkę odpłatności za wynajem pomieszczeń BTL określa cennik stanowiący załącznik do niniejszego regulaminu. Stawki podane w cenniku są kwotami netto, do których doliczany jest podatek VAT w obowiązującej stawce.

 § 3

 1. Udostępnienie pomieszczeń BTL nie może godzić w cele statutowe Teatru, ani w ustalony harmonogram wydarzeń organizowanych przez Teatr.
 2. Teatr może odmówić udostępnienia pomieszczeń w celach, które naruszają przepisy prawa lub normy etyczne, albo stoją w sprzeczności z zadaniami realizowanymi przez Teatr.
 3. BTL zastrzega sobie prawo odmowy udostępnienia pomieszczeń podmiotom bez podania przyczyny.

 § 4

Pomieszczenia, o których mowa w § 1 ust. 2 mogą zostać czasowo udostępnione innym podmiotom na podstawie pisemnie zawartej umowy najmu. 

 § 5

 1. Najemca zobowiązany jest podczas najmu stosować się do obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w szczególności do zapisów niniejszego Regulaminu.
 2. Najemca obowiązany jest w szczególności do:
 • 1) zgłoszenia Działowi Upowszechniania Teatru chęci najmu pomieszczeń BTL telefonicznie (85 742 50 31 wew. 112, 115) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (organizacja@btl.bialystok.pl) co najmniej 2 miesiące przed terminem wynajmu, szczegółowo określając typ sali oraz zapotrzebowanie techniczne (np. nagłośnienie, oświetlenie itp.). Potwierdzenie rezerwacji dokonywane jest przez BTL drogą mailową lub faksem w terminie do 3 dni roboczych od daty zgłoszenia rezerwacji;
 • 2) przestrzegania zakazu wprowadzania większej niż przewiduje umowa najmu ilości osób uczestniczących w organizowanej przez niego imprezie tj.:
 1. duża scena 200 osób,
 2. mała scena 100 osób,
 3. sala prób 60 osób,
 4. foyer 200 osób;
 • 3) utrzymania należytego porządku w wynajętych pomieszczeniach;
 • 4) przestrzegania przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz ochrony mienia;
 • 5) przestrzegania zakazu wprowadzania zwierząt;
 • 6) usunięcia wszelkich przedmiotów należących do najemcy niezwłocznie po upływie okresu na jaki najmu;
 • 7) przestrzegania zakazu dokonywania jakichkolwiek zmian w wynajmowanych pomieszczeniach, w tym naruszających substancje pomieszczeń;
 • 8) uzgadniania z Dyrektorem Teatru możliwości i ewentualnej lokalizacji banerów i reklam najemcy;
 • 9) przestrzegania zakazu oddawania wynajętych pomieszczeń w podnajem lub użytkowanie osobom trzecim bez zgody Teatru.
 1. Potwierdzenie rezerwacji dokonane przez BTL jest równoznaczne z rezerwacją podanego terminu.
 2. Projekt umowy najmu pomieszczeń BTL sporządza specjalista ds. organizacyjno-marketingowych.
 3. Wynajmujący nie ma obowiązku promowania wydarzenia Najemcy. Całością organizacji łącznie z działaniami promocyjno – marketingowymi zajmuje się Najemca.
 4. W przypadku okoliczności niezależnych od Wynajmującego (np. zdarzenia losowe, żałoba narodowa, klęska żywiołowa) BTL zastrzega sobie prawo do odwołania, skrócenia lub ustalenia innego terminu wynajmu sali.

 § 6

Każdorazowy przypadek naruszenia przepisów prawa, postanowień niniejszego Regulaminu skutkuje niezwłocznym usunięciem osób znajdujących się na terenie Teatru w związku z uczestnictwem w organizowanej przez najemcę imprezie. 

 § 7

 1. Najemca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe z przyczyn leżących po jego stronie, w tym za szkody spowodowane przez uczestników imprezy, a w szczególności za uszkodzenia budynku, urządzeń i wyposażenia jakie mogą wyniknąć z niewłaściwego korzystania z obiektu.
 2. Wysokość szkody zostanie ustalona na podstawie pisemnego protokołu sporządzonego z udziałem przedstawicieli Teatru jak i najemcy. W przypadku odmowy przez najemcę wzięcia udziału w sporządzaniu ww. protokołu, wysokość szkody zostanie ustalona jednostronnie przez Teatr.
 3. Za wszelkie inne szkody powstałe w czasie trwania najmu odpowiedzialność ponosi najemca na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.
 4. Teatr nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkody powstałej w mieniu najemcy oraz mieniu i na osobach przebywających na terenie Teatru z tytułu uczestnictwa w organizowanej przez najemcę imprezie.

 § 8

Teatr zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania za wyrządzone szkody, w tym także za naruszenie dobrego wizerunku instytucji lub spowodowanie zamieszek bądź w nich uczestniczenie.

 § 9

Niniejszy Regulamin stosuje się w kwestiach nieuregulowanych w umowie zawartej z wynajmującym. W razie rozbieżności pomiędzy treścią umowy a treścią niniejszego Regulaminu, pierwszeństwo mają zapisy umowy najmu.

Cennik wynajmu pomieszczeń należących do Białostockiego Teatru Lalek

Zarządzenie nr 12/2016 Dyrektora Białostockiego Teatru Lalek z dnia 3 października 2016 r.

rozwiń

CENNIK WYNAJMU POMIESZCZEŃ BIAŁOSTOCKIEGO TEATRU LALEK

 § 1

Niniejszy cennik określa stawki odpłatności za wynajem pomieszczeń Białostockiego Teatru Lalek w Białymstoku, znajdujących się w obiekcie położonym przy ul. K. Kalinowskiego 1 w Białymstoku, z wyłączeniem kawiarni teatralnej oraz patio teatralnego.

 § 2

Ustala się następujące wysokości stawek podstawowych za wynajem sal w Białostockim Teatrze Lalek:

 • 1) stawka za wynajem dużej sali (Duża Scena) za 1 godzinę: 500 zł + 23% VAT,
 • 2) stawka za wynajem małej sali (Sala "Kominkowa") za 1 godzinę: 300 zł + 23% VAT,
 • 3) stawka za wynajem sali prób za 1 godzinę: 150 zł +23% VAT,
 • 4) stawka za wynajem foyer za 1 godzinę: 300 zł + 23% VAT. 

 § 3

 1. Stawki opłat wymienione w § 2 obejmują koszty wynajmu sali wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi i istniejącym wyposażeniem technicznym oraz koszty utrzymania lokalu, tj. energia elektryczna, ogrzewanie, woda, ścieki, wywóz nieczystości.
 2. Stawki opłat wymienione w § 2 nie obejmują usług dodatkowych, w tym przede wszystkim kosztów obsługi, takich jak koszty akustyka, oświetleniowca, osób obsługi technicznej, obsługi widowni, sprzątania, strażaka, wynajmu dodatkowego sprzętu, cateringu, wynajmu dodatkowych przestrzeni w tym garderób.
 3. Wysokość kosztów obsługi jest kalkulowana przed dokonaniem rezerwacji, na podstawie indywidualnego zapotrzebowania.

 § 4

 1. Dyrektor BTL w szczególnym przypadku ma możliwość udzielenia rabatu od stawki podstawowej za wynajem sali.
 2. Za wydarzenia o szczególnym znaczeniu, o których mowa w ust. 1 uznaje się w szczególności: wydarzenia o charakterze edukacyjnym, wydarzenia o charakterze charytatywnym, wydarzenia w których Teatr jest współorganizatorem oraz zbieżne z misją
 3. W uzasadnionych przypadkach Wynajmujący może odstąpić od pobierania opłaty za wynajem.
 4. Odstąpienie od pobierania opłaty może nastąpić wyłącznie w przypadku o charakterze niekomercyjnym i wymaga złożenia przez zainteresowany podmiot pisemnego wniosku zawierającego uzasadnienie. Wniosek musi zostać zaopiniowany przez kierownika Działu Upowszechniania Teatru.

 § 5

 1. Bezkosztowe anulowanie rezerwacji sali i rezygnacja z zamówionych usług dodatkowych możliwe są do 14 dni roboczych przed realizacją Rezygnacja musi zostać zgłoszona przez podmiot zamawiający drogą elektroniczną na adres e-mail, przy pomocy którego dokonywano rezerwacji, lub faksem.
 2. W przypadku odwołania wynajmu z winy Najemcy w terminie krótszym niż 14 dni roboczych przed datą wydarzenia, Najemca zapłaci Wynajmującemu karę regulaminową w wysokości 5 % kosztów wynajmu określonych pomieszczeń.
 3. W przypadku odwołania wynajmu sali z winy Wynajmującego Najemcy przysługuje zwrot wpłaconych opłat bez odsetek.

 § 6

W przypadku przedłużenia czasu korzystania z sali, BTL jest uprawniony do naliczania dodatkowej opłaty. Dodatkowa opłata naliczana będzie za każdą następną godzinę po przekroczeniu pierwszych trzydziestu minut tej godziny.

 § 7

 1. BTL jest zobowiązany do zapewnienia sprawnych dróg ewakuacyjnych i energii elektrycznej podczas wydarzenia.
 2. Teatr nie odpowiada za przerwy w dostawie energii elektrycznej spowodowane przez okoliczności zewnętrzne, niezależne od Teatru.
 3. W przypadku odwołania organizacji wydarzenia z powodu siły wyższej Strony podejmą wszelkie możliwe działania celem ustalenia innego dogodnego terminu realizacji wydarzenia. W przypadku niemożności ustalenia innego terminu Strony odstępują od wzajemnych roszczeń.

 § 8

W zakresie spraw nieunormowanych niniejszym cennikiem decyzje podejmuje Dyrektor BTL.

do pobrania
Zarządzenie Nr 2/2017 Dyrektora Białostockiego Teatru Lalek w Białymstoku z dn. 2 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu pracy Komisji do spraw oceny warunków bezpieczeństwa widowisk” oraz powołania Komisji do spraw oceny warunków bezpieczeństwa widowisk
pobierz
do pobrania
Zarządzenie Nr 10/2014 Dyrektora Białostockiego Teatru Lalek w Białymstoku z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji BHP w Białostockim Teatrze Lalek w Białymstoku
pobierz
do pobrania
Scena główna / Main stage
pobierz
do pobrania
Oświetlenie - scena główna / Light plot - main stage
pobierz
do pobrania
Scena kameralna / Small stage
pobierz

OSOBY DO KONTAKTU W SPRAWIE WYNAJMU:

– w sprawie rezerwacji i cen wynajmu: Eliza Dubrowska - edubrowska@btl.bialystok.pl
tel. 85 742 50 31 wew. 128

– w kwestiach technicznych: Bogusław Kasperuk - bkasperuk@btl.bialystok.pl
tel. 85 742 50 31 wew. 146

Ważne: Strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystając z serwisu internetowego Białostockiego Teatru Lalek akceptują Państwo zasady Polityki prywatności, wyrażają zgodę na zbieranie danych niezbędnych do administrowania stroną i prowadzenia statystyk oraz wyrażają zgodę na używanie plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów na stronie.

Do góry btl kształt