BTL online

DOSTĘP DO TRANSMISJI ONLINE - 30 zł

 

REGULAMIN DOSTĘPU DO USŁUGI PPV BIAŁOSTOCKIEGO TEATRU LALEK W BIAŁYMSTOKU

 

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa w języku polskim zasady świadczenia usługi płatnego dostępu do treści w postaci audiowizualnej, oferowanych przez Białostocki Teatr Lalek w Białymstoku z siedzibą przy ul. K. Kalinowskiego 1, wpisany do Rejestru Instytucji Kultury Miasta Białystok pod numerem RIK 06/99, NIP 542-000-03-28 , REGON 000278994. Usługa, o której mowa powyżej jest realizowana na stronie internetowej pod adresem: https://btl.ppv-stream.pl/

§2

DEFINICJE

Usługa PPV – audiowizualna usługa medialna na żądanie typu „pay–per–view” (tzn. płatność za obejrzenie konkretnej treści), świadczona odpłatnie przez Białostocki Teatr Lalek w Białymstoku jako jednorazowa usługa, polegająca na zapewnieniu Użytkownikowi dostępu do zakodowanej pojedynczej Audycji lub Wydarzenia, udostępnianej odpłatnie w czasie rzeczywistym („na żywo”) poprzez stronę https://btl.ppv-stream.pl/.

Użytkownik – osoba fizyczna która korzysta z usług systemu PPV Białostockiego Teatru Lalek w Białymstoku.

Audycja lub Wydarzenie – dostęp „na żywo” do transmisji spektaklu lub innego wydarzenia realizowanego przez Białostocki Teatr Lalek w Białymstoku.

Zamówienie – czynność Użytkownika poprzedzająca Autoryzację i aktywację Usługi PPV, na zasadach i w formie określonej niniejszym Regulaminem.

Autoryzacja – identyfikacja Użytkownika przez system płatności internetowych firmy PayU S.A., weryfikacja oraz potwierdzenie możliwości naliczenia Opłaty za Usługę PPV, której pozytywny wynik jest warunkiem skorzystania z Usługi PPV.

Okres Dostępu – przedział czasowy od godziny rozpoczęcia Audycji lub Wydarzenia do godziny zakończenia Audycji lub Wydarzenia, w którym dostępna będzie Audycja lub Wydarzenie, z tym zastrzeżeniem, że okres ten może ulec zmianie w przypadku zmiany godzin rozpoczęcia i zakończenia przez jego nadawcę.

Opłata – należność od Użytkownika na rzecz Białostockiego Teatru Lalek w Białymstoku z tytułu świadczenia Usługi PPV, w kwocie każdorazowo podawanej przy danej Usłudze, płatna na zasadach i w formie określonych w niniejszym Regulaminie.

§3

ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUGI PPV

 1. Do skorzystania z Usługi PPV uprawniony jest Użytkownik, który posiada sprawny sprzęt z obsługą technologii HTML5 oraz dostępem do Internetu. Transmisja dostępna jest za pośrednictwem komputerów PC, urządzeń mobilnych, oraz telewizorów typu smart TV z obsługą HTML5.
 2. Zamówienie dokonywane jest za pomocą strony internetowej https://btl.ppv-stream.pl/.
 3. W celu skorzystania z Usługi PPV Użytkownik powinien dokonać zamówienia na stronie https://btl.ppv-stream.pl/ oraz płatności za pośrednictwem sytemu płatności internetowych firmy PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 182. Zamówienie zostanie zrealizowane niezwłocznie po opłaceniu usługi w portalu PayU.
 4. Zamówienie wymaga podania imienia i nazwiska, adresu e-mail, numer telefonu oraz hasła. Adres e-mail Użytkownika i wpisane hasło będą służyć do logowania w celu obejrzenia Wydarzenia, do którego Użytkownik wykupił dostęp.
 5. Przed Zamówieniem Usługi PPV, Użytkownik obowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem dostępnym na stronie https://btl.ppv-stream.pl/regulations.
 6. Zamówienie Usługi PPV jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 7. Zakup umożliwia dostęp do usługi transmisji całego Wydarzenia lub Audycji w systemie PPV.
 8. W czasie korzystania z Usługi PPV mogą wystąpić krótkie przerwy w ciągłości obrazu lub dźwięku (np. przeskoki, zwolnione wyświetlanie obrazów) spowodowane zakłóceniami niezależnymi od Białostockiego Teatru Lalek w Białymstoku.
 9. Audycja może być wykorzystana przez Użytkowników jedynie do własnego użytku osobistego, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie wyłącznie do celów prywatnych, niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową, na terytorium Unii Europejskiej.
 10. Zakupiony dostęp może być użyty na jednym urządzeniu w tym samym czasie.
 11. Zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty. Bez spełnienia tego obowiązku umowa nie zostaje zawarta.
 12. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z systemu PPV Białostockiego Teatru Lalek w Białymstoku w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu. Użytkownik jest zobowiązany do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 13. Wysokość opłaty za Dostęp do Audycji lub Wydarzenia w ramach Usługi PPV ustalana jest odrębnie i niezależnie od cen biletów na spektakle grane w siedzibie BTL.
 14. Do zakupu Dostępu do Audycji lub Wydarzenia w ramach Usługi PPV nie mają zastosowania zniżki dla posiadaczy Białostockiej Karty Dużej Rodziny oraz Karty Aktywnego Seniora.

§4

PŁATNOŚĆ

 1. Płatność za Usługę PPV dokonywana jest za pomocą systemu PayU. Za dokonanie opłaty uważa się moment potwierdzenia płatności przez system PayU.
 2. Białostocki Teatr Lalek w Białymstoku nie bierze odpowiedzialności za opóźnienia wynikające podczas weryfikacji płatności w systemie PayU.
 3. Użytkownikowi nie przysługuje Zwrot Opłaty w całości, ani w części w przypadku braku pełnego dostępu do Wydarzenia w całym Okresie Dostępu, spowodowanego opóźnieniem użytkownika w dokonaniu Zamówienia.

§5

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Audycje lub Wydarzenia udostępnione w usłudze są chronione na podstawie przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz innych przepisów prawa.
 2. Po uzyskaniu dostępu Użytkownik może jedynie oglądać bez możliwości ich pobierania lub zapisu.
 3. Użytkownik nie ma prawa korzystać z Usługi w inny sposób, aniżeli określony Regulaminem, w szczególności Użytkownik nie może ich w żaden sposób utrwalać, zwielokrotniać, modyfikować, rozpowszechniać, wprowadzać do obrotu, w całości bądź we fragmentach, ani dokonywać jakiejkolwiek ingerencji.
 4. Transmisje posiadają system bezpieczeństwa wykorzystujący rozwiązania techniczne zabezpieczające informacje cyfrowe przed pobraniem.

§6

REKLAMACJA

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo reklamacji w momencie niedostępności systemu PPV lub jego awarii.
 2. Warunkiem uwzględnienia reklamacji jest brak logowania w systemie PPV.
 3. Reklamacja nie przysługuje w przypadku występowania krótkich przerw w ciągłości obrazu lub dźwięku (np. przeskoki, zwolnione wyświetlanie obrazów) spowodowane zakłóceniami niezależnymi od Białostockiego Teatru Lalek w Białymstoku.
 4. Reklamacje zostaną rozpatrzone w ciągu 14 dni od momentu jej złożenia.
 5. Reklamacje można składać pod adresem organizacja@btl.bialystok.pl
 6. W momencie uwzględnienia reklamacji użytkownik otrzyma zwrot środków o wartości zakupionego dostępu.

§7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin dostępny jest na stronie https://btl.ppv-stream.pl/regulations oraz w siedzibie Białostockiego Teatru Lalek w Białymstoku.
 2. Korzystanie z Usługi jest dozwolone wyłącznie na terytorium Unii Europejskiej.
 3. Białostocki Teatr Lalek w Białymstoku zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy ustawy Kodeks cywilny.
 5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.11.2020 r.

 

Ważne: Strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystając z serwisu internetowego Białostockiego Teatru Lalek akceptują Państwo zasady Polityki prywatności, wyrażają zgodę na zbieranie danych niezbędnych do administrowania stroną i prowadzenia statystyk oraz wyrażają zgodę na używanie plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów na stronie.

Do góry btl kształt