Autorski program realizacji zadań BTL

AUTORSKI PROGRAM
REALIZACJI ZADAŃ W ZAKRESIE BIEŻĄCEGO FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU
BIAŁOSTOCKIEGO TEATRU LALEK NA CZTERY SEZONY ARTYSTYCZNE

BIAŁOSTOCKI TEATR LALEK
CZYLI
NOWOCZESNA INSTYTUCJA
ARTYSTYCZNY ŻYWIOŁ
PRZESTRZEŃ KREATYWNA
TEATR PO-PANDEMICZNY

Przedstawiona poniżej wizja rozwoju teatru jest konsekwencją poprzednich dwóch etapów, jakie miałem zaszczyt realizować w Białostockim Teatrze Lalek. Po etapach związanych z porządkowaniem infrastruktury, kadr, marketingu oraz finansów przyszedł czas na nowy, trzeci etap związany z rozwojem wyrazistej linii artystycznej i edukacyjnej instytucji opartej na pięciu podstawowych elementach.

I. NOWOCZESNA INSTYTUCJA

Białostocki Teatr Lalek w ciągu ostatnich 7 lat stał się niewątpliwie jedną z najnowocześniejszych instytucji artystycznych w Polsce. Dzięki inwestycjom w infrastrukturę budynku teatr dysponuje trzema wyremontowanymi scenami z przebudowanymi systemami akustycznymi, dźwiękowymi, oświetleniowymi, elektrycznymi. Każda ze scen posiada nowe instalacje elektryczne, urządzenia budujące system inspicjenta oraz współczesne rozwiązania dotyczące widowni.

Z początkiem roku 2020 otwarta została w budynku instytucji nowa kawiarnia artystyczna BTL Lalki, która prócz działalności gastronomicznej stanie się kolejną sceną Teatru, jak również przestrzenią spełniającą funkcje edukacyjne i popularyzatorskie.

Budynek BTL nie powstał jednak 7 lat temu, a pod koniec lat siedemdziesiątych XX wieku. Był wtedy pierwszym zbudowanym po II wojnie światowej budynkiem teatralnym "z przeznaczeniem" na Teatr Lalek. Oznacza to, że owa nowoczesność nie jest dana na zawsze i wymaga stałej pracy, a utrzymanie wysokiej jakości wymusza myślenie o potencjalnych remontach i inwestycjach:

 • remoncie instalacji wyciągowych oraz wodnych BTL,
 • zabudowie patio łączącego część administracyjną Teatru z foyer i Działem Upowszechniania Widowni,
 • zabudowie zaplecza Sceny Kameralnej oraz usunięcia przestarzałej instalacji tzw. czerpni powietrza będącej pozostałością starych instalacji wentylacji i nawiewu,
 • przebudowie i remoncie magazynów BTL przy ul. Branickiego,
 • remoncie malarni pracowni plastycznej,
 • drenażu terenu wokół budynku będącego jedyną metodą na skuteczne usunięcie cieków wodnych zagrażających pomieszczeniom BTL, m.in. toalet widowni oraz tzw. Piwnicy Lalek,
 • remoncie alei parkowej przed wejściem głównym Teatru stanowiącej estetyczną wizytówkę tej części miasta.

II. ŻYWIOŁ ARTYSTYCZNY

Ostatnie sezony Teatru to niewątpliwe sukcesy artystyczne Teatru na arenie krajowej i międzynarodowej. W ciągu ostatnich 7 lat pracownicy oraz spektakle BTL otrzymały 76 nagród i wyróżnień.

Ten czas to również skomplikowana przemiana pokoleniowa we wszystkich działach Teatru, łącznie z artystycznym. Zespół aktorski wzbogacił się o 7 aktorów młodego pokolenia, którzy krok po kroku zdobywają twórczą pozycję. Proces ten jest niezwykle trudny i wymaga dużej cierpliwości, a poza sprawami adaptacyjnymi aktorów w nowym miejscu, na Dyrektorze wymusza niełatwe zabiegi kadrowe w ramach obowiązującego Kodeksu Pracy.

Utrzymanie dotychczasowej ilości etatów w Teatrze jest niezbędne. Zbudowanie silnego zespołu artystycznego wymaga wiele czasu, nakładów finansowych, odpowiednich wyzwań w kontekście realizacji spektakli oraz projektów artystycznych, udziału w festiwalach i wymianach artystycznych. Wsparcie infrastrukturalne prezentowane w poprzednim punkcie planowane jest wprost proporcjonalnie do potrzeb nowoczesnego zespołu artystycznego.

Kolejne lata w BTL powinny posłużyć rozwinięciu tzw. żywiołu artystycznego, gdzie talenty młodych artystów wsparte doświadczeniem dojrzałych nestorów Teatru winny procentować odpowiednią jakością artystyczną spektakli. Będą to cztery zupełnie nowe sezony inwestycji w zespół BTL.

III.    PRZESTRZEŃ KREATYWNA

W odpowiedzi na Politykę Kulturalną Miasta Białystok, BTL w kolejnych sezonach zajmie się organizowaniem nowych działań edukacyjnych i popularyzatorskich związanych z promowaniem kultury wykraczającej poza ramy masowych działań, a realizowanej w kontrze do szerzącej się komercjalizacji życia. W tym celu BTL powoła do życia nową ideę tzw. "przestrzeni kreatywnej BTL", która zainicjuje swe działania w nowo otwartej kawiarni artystycznej BTL Lalki oraz w budynku magazynów BTL przy ul. Branickiego po przeprowadzeniu planowanej inwestycji na podstawie przygotowanych w roku 2019 projektów.

IV.    TEATR PO-PANDEMICZNY

Od połowy marca 2020 roku rzeczywistość w Polsce, a w szczególności w instytucjach artystycznych takich jak teatr zmieniła się nagle i dramatycznie. Pandemia zmusiła cały świat do ograniczeń i zmian w dotychczasowym funkcjonowaniu. Teatr, z definicji będący bezpośrednim spotkaniem aktora z widzem, bazujący na przeżyciu emocjonalnym, intelektualnym i estetycznym przestał praktycznie istnieć. Do połowy czerwca przeniósł swoje działania w przestrzeń Internetu, prezentując archiwalia, filmowe interpretacje własnych sztuk, czytania oraz działania upowszechniające kulturę. Obecna sytuacja pozwalająca na tzw. częściowe otwarcie jest bardzo niepewna, a przyszłość wraz z pojawiającymi się zapowiedziami kolejnych jesiennych fal epidemii rysuje się mało optymistycznie. Potrzebne są zatem warianty działalności dające nadzieję na nadchodzący czas. Oto one, m.in.:

 • scena główna BTL wyposażona zostanie w zintegrowany system video pozwalający na granie spektakli na żywo i transmitowanie ich za pomocą odpowiednich platform do domów naszych wiernych widzów; specjalnie na potrzeby transmisji dostosowane będą wybrane spektakle z repertuaru, spektakle premierowe oraz tzw. teatralne seriale, będące nawiązaniem do słynnych Muppet Shows Jimiego Hensona czy też do zjawiskowego teatru telewizji dla dzieci i dorosłych, jaki mogliśmy oglądać od lat 70-tych w polskiej telewizji;
 • system video umożliwiać będzie również prowadzenie zajęć edukacyjnych, spotkań autorskich, wydarzeń kulturalnych z możliwością interakcji;
 • koncepcja hybrydowego uczestnictwa widowni i sprzedaży biletów na zdarzenia w BTL zakłada bezpośredni oraz elektroniczny udział widzów w organizowanych wydarzeniach;
 • organizowane będą spotkania warsztatowe, szkoleniowe i treningowe dla zespołu artystycznego w związku z potencjalnymi ograniczeniami podróży festiwalowych i brakiem konfrontacji ze środowiskiem artystycznym w Polsce i na świecie;
 • zmodyfikowana zostanie proporcja produkcji spektakli dla widza dorosłego w związku z zagrożeniem braku tzw. widowni zorganizowanej we współpracy ze szkołami i przedszkolami;
 • zmodyfikowany zostanie system prezentacji spektakli na dni czwartek - piątek w godzinach popołudniowych oraz sobota - niedziela w ciągu całego dnia;
 • Sala Prób obecnie funkcjonująca jako trzecia scena BTL zostanie wyłączona z eksploatacji z racji ograniczeń miejsc i przestrzeni;
 • zainicjowana zostanie produkcja audiobooków i słuchowisk;
 • rozwijane będą praktyki w zakresie upowszechniania kultury w przestrzeni Internetu.

FINANSE

Teatr będzie prowadzić samodzielną i odpowiedzialną politykę finansową w oparciu o wynegocjowaną oraz zaakceptowaną przez Organizatora dotację roczną tożsamą z planem finansowym instytucji. Dotacja roczna składa się z :

 • dotacji podmiotowej,
 • dotacji celowych na zadania i programy,
 • dotacji na inwestycje.

Utrzymanie i rozwijanie poziomu dotychczasowego finansowania teatru na poziomie dynamiki z lat 2018-2019 pozwoli na działalność instytucji zakładającej:.

 • realizację minimum 4 premier w sezonie,
 • udział w festiwalach w Polsce i na świecie,
 • organizowanie wystaw cyklicznych,
 • druk publikacji popularyzujących teatr,
 • działania edukacyjne,
 • organizację festiwalu teatralnego Metamorfozy Lalek
 • współorganizowanie festiwalu Lalka-nie-Lalka
 • prace remontowe,
 • inwestycje
 • udział w programach krajowych oraz europejskich wpisujących się w działania statutowe BTL.

Teatr wykaże się działaniami zmierzającymi do racjonalizowania polityki finansowej w zakresie ponoszonych kosztów przy jednoczesnym poszerzaniu możliwości pozyskiwania przychodów poprzez wyszukiwanie programów i projektów działających na terenie kraju proponowanych m.in. przez: MKiDN, Instytut im. A. Mickiewicza, Narodowe Centrum Kultury, Instytut Teatralny, Konkursy im. Dormana, jak również w ramach dotacji i platform międzynarodowych Unii Europejskiej. Instytucja podejmie trud poszukiwania potencjalnych mecenasów wpierających działania artystyczne oraz wykorzysta wszelkie realne możliwości wynikające ze statutu BTL zwiększające możliwości finansowe Teatru.

SCHEMAT ORGANIZACYJNY

W celu usprawnienia działalności Teatru, wraz ze wzrastającą ilością obowiązków i zadań oraz towarzyszącej temu biurokratyzacji, planuję niewielkie modyfikacje związane z obowiązującym schematem organizacyjnym instytucji.

Uwagi wymagają komórki schematu związane z Organizacją Widowni, Promocją, Edukacją oraz Działem Gospodarczym BTL.

DZIAŁALNOŚĆ PROGRAMOWA

POLITYKA KULTURALNA MIASTA BIAŁYSTOK

Nierozerwalną częścią programu artystycznego i edukacyjnego Teatru wynikającego ze statutowych obowiązków instytucji będą nowe działania wpisujące się w założenia Programu Polityki Kulturalnej Miasta "Zauważalne". W ramach trwających prac nad kierunkami rozwoju miejskiego programu stworzę w porozumieniu z pracownikami BTL, wieloletnią strategię rozwoju instytucji. Ponadto Teatr już włączył się w program innowacyjnego Funduszu Współpracy w ramach PPK zakładającego realizację zadań artystycznych w dialogu z organizacjami pozarządowymi oraz deklaruje udział w pracach i realizacji programu edukacji kulturalnej wynikającej z PPK.

ARTYSTYCZNY TEATR REPERTUAROWY

Białostocki Teatr Lalek jako jedyna miejska instytucja zajmująca się statutowo teatrem ma obowiązek komunikowania się z szeroką gamą odbiorców interesujących się kulturą i sztuką w mieście. Stąd też wizja teatru otwartego na różnorodność, komentującego rzeczywistość, ale uciekającego od publicystyki. W polu zainteresowań tematycznych instytucji będą pozycje repertuarowe i edukacyjne, które dotykać będą m.in. problemów: TOLERANCJI, EKOLOGII, WYKLUCZEŃ SPOŁECZNYCH.
Repertuar artystyczny podzielony będzie ze względu na formę na: KLASYCZNY oraz WSPÓŁCZESNY z podziałem na kategorie wiekowe dla:

 • NAJMŁODSZYCH
 • DZIECI
 • MŁODZIEŻY
 • DOROSŁYCH.

Istotnym elementem polityki repertuarowej będą działania promujące NOWĄ DRAMATURGIĘ we współpracy z Martą Guśniowską, autorką i dramaturgiem zatrudnionym w BTL. Konsekwencją tych działań będą z pewnością przedstawienia poszukujące nowych form wyrazu jak również czytania tekstów, spotkania autorskie oraz debiuty sceniczne młodych artystów.

Białostocki Teatr Lalek to w swojej misji TEATR INTEGRUJĄCY, EDUKUJĄCY ale nie dydaktyczny, rozwijający WYOBRAŹNIĘ i uświadamiający RÓŻNORODNOŚĆ i ZŁOŻONOŚĆ RZECZYWISTOŚCI.

ARTYŚCI przewidziani do współpracy przy realizacji planów artystycznych:

 • dramaturdzy: m.in. Marta Guśniowską, Wojciech Szelachowski, Maria Wojtyszko, Michał Walczak, Ela Chowaniec, Małgorzata Sikorska-Miszczuk, Robert Jarosz,
 • reżyserzy: m.in. Marek Zakostelecky, Paweł Aigner, Marcin Bikowski, Anna Retoruk, Honorata Mierzejewska-Mikosza, Konrad Dworakowski, Michael Vogel, Ewa Piotrowska, Duda Paiva, Agne Sunklodaite , Gintare Radivilaciute, Jakub Krofta, Tamas Somogyi,
 • scenografowie: m.in. Marek Zakostelecky, Pavel Hubicka, Giedre Brazyte, Michał Wyszkowski, Martyna Dworakowska,
 • kompozytorzy: m.in. Krzysztof Dzierma, Marcin Nagnajewicz, Piotr Klimek, Antanas Jasenka, Michał Górczyński.

ZARYS PLANÓW REPERTUAROWYCH IX.2020 - VII.2024:

Planowane premiery, m.in.:

 • "Piaskownica" reż. Mateusz Tymura
 • "Na pełnym morzu" reż. Jacek Malinowski
 • "Porwanie Doni Agaty" reż. Paweł Aigner
 • "Koty" reż. Michael Vogel
 • "Particja królowa sieci" reż. Michał Walczak
 • "Igraszki z diabłem" reż. Jacek Malinowski
 • "Niekończąca się historia" reż. Tamas Somogyi
 • "Marvin" reż. Marta Guśniowska
 • "Andersen" reż. Ewa Piotrowska
 • "Work in progress" reż. Duda Paiva
 • "Szewcy" reż. Konrad Dworakowski
 • "Tylko jeden dzień" reż. Robert Jarosz
 • "Kubuś i jego Pan" reż. Wojciech Kobrzyński
 • "Zamenhoff" reż. Marek Zakostelecki
 • "Casanova" reż. Jakub Krofta

W repertuarze spektakle z poprzednich sezonów m.in.:

"Kaszalot", "Karmelek", "Misiaczek", "Lenka", "Palko", "Bajka o rybaku i rybce", "Robot i motylek", "Kulki", "Jaś i Małgosia", "Czerwony kapturek", "Teatr cieni Ofelii", "O rycerzu bez konia", "Jak cudowna jest Panama", "Dzikie serce", "Sen nocy miłości", "Cyber Cyrano", "Virginia Wolf', "Ony", "Texas Jim", "Jaśniepanienka", "Historia Księcia H.", "Krótki kurs piosenki aktorskiej", "Krzywa wieża", "Słomkowy kapelusz", "Końcówka. Akt bez słów", "Little shop of horrors", "Puszczańskie opowieści".

CONNECT UP

Ważnym elementem polityki repertuarowej w następnych latach będzie uczestnictwo Teatru w nowym, dużym międzynarodowym przedsięwzięciu. Projekt "ConnectUp. The Lives of the Others" otrzymał dofinansowanie Unii Europejskiej w ramach programu "Creative Europe". Inicjatywa ma na celu współpracę instytucji teatralnych pracujących na rzecz integracji dzieci i młodzieży. Projekt obejmuje realizację programu wymiany twórców, produkcję spektakli, organizację festiwali oraz stworzenie platformy umożliwiającej wymianę wiedzy i doświadczeń w zakresie TYA - Theatre for Young Audiences. Zadanie będzie realizowane w latach 2020 - 2023 przez 14 partnerów z Austrii, Czech, Niemiec, Norwegii, Portugalii, Słowenii, Węgier, Wioch, Wielkiej Brytanii oraz Polski. Koordynatorem jest Uniwersytet w Agder z Norwegii, zaś Białostocki Teatr Lalek jest jedyną polską instytucją biorącą udział w projekcie.

KAWIARNIA BTL LALKI

W najbliższej przyszłości działania nowej kawiarni przy BTL mają uzupełnić ofertę edukacyjną i artystyczną Teatru. Charakter miejsca z pewnością posłuży promocji działań kulturalnych, otworzy instytucję na nowych odbiorców, wzbogaci dotychczasową ofertę.

FESTIWAL METAMORFOZY LALEK

Teatr będzie udoskonalać formułę festiwalu promującego i odkrywającego teatr lalek dla dorosłych widzów. Kolejne edycje festiwalu wpisywać się będą w Politykę Kulturalną Miasta Białystok. Od 2019 roku festiwal stał się miejskim Wydarzeniem Kluczowym. W trakcie następnej edycji planowane jest wprowadzenie kilku nowości, m.in. wprowadzenie Nagrody Publiczności Festiwalu.

POLUNIMA

Od lutego 2019 roku BTL stał się siedzibą polskiej sekcji międzynarodowej organizacji UNIMA zrzeszającej lalkarzy z całego świata. W czerwcu 2019 roku zostałem wybrany głosami członków POLUNIMA Prezydentem naszego polskiego ośrodka. BTL stał się zatem nowym koordynatorem działań polskich lalkarzy należących do najstarszej światowej organizacji promującej teatr lalek w Polsce i na świecie. POLUNIMA realizuje swe cele poprzez następujące działania:

 1. Organizowanie konferencji, festiwali, konkursów, wystaw, odczytów, prac badawczych i innych form aktywności.
 2. Współudział w organizowaniu studiów krajowych i zagranicznych dla pojedynczych osób i grup.
 3. Inicjowanie wymiany kulturalnej zespołów teatralnych, grup lub indywidualnych osób z lalkarzami z innych krajów w celu wymiany doświadczeń.
 4. Popularyzację działalności UNIMA w Polsce.
 5. Inicjowanie akcji wydawniczej i wydawanie publikacji służących popularyzacji i rozwojowi ruchu lalkarskiego.
 6. Wymiana tekstów i literatury lalkarskiej z zagranicą.
 7. Propagowanie teatru lalek przez film, radio i telewizję, itp.
 8. Prowadzenie biblioteki i archiwum lalkarskiego.
 9. Udział w pracach międzynarodowych i polskich organizacji podobnego rodzaju.
 10. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą dla realizacji wyżej wymienionych celów.

AVIAMA

Teatr kontynuować będzie działania wynikające z założeń współpracy ze stowarzyszeniem Miast przychylnych lalkarstwu na polu organizacji festiwali, publikacji, wystaw tematycznych, wymiany artystycznej, koprodukcji teatralnych.

PROJEKT ARKA

Teatr planuje w najbliższych latach w porozumieniu z Archiwum Państwowym w Białymstoku dokonać digitalizacji archiwaliów Działu Artystycznego, by ocalić przed zniszczeniem ogromną liczbę dokumentów, zdjęć, tekstów i lalek związanych z artystyczną przeszłością BTL. Teatr ubiega się o dotację MKiDN, która pozwoliłaby na rozpoczęcie tej niezwykle ważnej, nowej idei, dającej nadzieję na zachowanie olbrzymiej ilości archiwaliów kolejnym pokoleniom widzów, artystów i entuzjastów sztuki lalkarskiej.

Realizacja wymienionych wyżej założeń zakłada:

 1. Współpracę z teatrami w Polsce i na świecie w zakresie wymiany kulturalnej i realizacji wspólnych projektów.
 2. Udział instytucji w festiwalach krajowych i zagranicznych.
 3. Udział instytucji w miejskich zdarzeniach, projektach i inicjatywach kulturalnych.
 4. Organizowanie i współorganizowanie przez BTL festiwali artystycznych.
 5. Prezentowanie najciekawszych wydarzeń artystycznych w ramach występów gościnnych.
 6. Organizowanie spotkań tematycznych o charakterze kulturotwórczym.
 7. Organizowanie spotkań prezentujących twórczość współczesnych dramaturgów.
 8. Współpracę z Akademią Teatralną, Filią w Białymstoku.
 9. Prowadzenie działalności edukacyjnej, popularyzującej wiedzę o teatrze lalek w ramach lekcji teatralnych oraz warsztatów tematycznych.
 10. Prowadzenie działalności wystawienniczej w ramach GALERII BTL prezentującej prace artystów związanych z teatrem lalkowym.
 11. Prowadzenie działalności wydawniczej w ramach serii NASZ BTL dokumentującej działalność teatru oraz artystów związanych z BTL.
 12. Organizowanie artystycznego archiwum BTL.
 13. Rozwijanie działalności Piwnicy Lalek BTL.

DZIAŁALNOŚĆ REMONTOWO - INWESTYCYJNA

W najbliższych sezonach BTL będzie planował przeprowadzenie nowych działań, tj.

 • remontu instalacji wyciągowych oraz wodnych BTL,
 • zabudowy patio łączącego część administracyjną Teatru z foyer i Działem Upowszechniania Widowni,
 • zabudowy zaplecza Sceny Kameralnej oraz usunięcia przestarzałej instalacji tzw. czerpni powietrza będącej pozostałością starych instalacji wentylacji i nawiewu,
 • przebudowy i remontu magazynów BTL przy ul. Branickiego,
 • remontu malarni pracowni plastycznej,
 • drenażu terenu wokół budynku będącego jedyną metodą na skuteczne usunięcie cieków wodnych zagrażających pomieszczeniom BTL, m.in. toalet widowni oraz tzw. Piwnicy Lalek,
 • remontu alei parkowej przed wejściem głównym Teatru stanowiącej estetyczną wizytówkę tej części miasta,
 • remontu instalacji parku oświetleniowego Sali Prób i Sali Kameralnej,
 • odświeżenia elewacji i oświetlenia budynku.

EDUKACJA

Teatr w przyszłych sezonach włączy się w nowe działania edukacyjne wynikające z koncepcji Polityki Kulturalnej Miasta Białystok przy jednoczesnym zachowaniu dotychczasowych działań takich jak: CZYTANIA DRAMATURGII WSPÓŁCZESNEJ, WARSZTATY TEATRALNE I PLASTYCZNE, WARSZTATY - ALFABET TEATRU, LEKCJE TEATRALNE. Dodatkowo planowane będą:

 • działania partycypacyjne;
 • dyskusje cykliczne i spotkania autorskie w nowej kawiarni BTL LALKI- warsztaty z pisania recenzji oraz utworów scenicznych;
 • działania podnoszące kompetencje widzów;
 • działania budujące dostępność Teatru dla tzw. grup wykluczonych.

DZIAŁANIA PR

Teatr zakłada stopniowe zwiększanie środków w ramach pozyskanej dotacji rocznej na działania związane z promowaniem i budowaniem wizerunku Białostockiego Teatru Lalek w mieście, kraju i na świecie.

Nowe rozwiązania w ramach schematu organizacyjnego posłużą intensyfikacji działań PR.

W świecie rosnącej konsumpcji i komercjalizacji niezbędne będą działania spójne i wyraziste, które umożliwią rywalizację na dynamicznym rynku reklamy i promocji. W tym celu wzmocnione zostaną nowe rozwiązania komunikacyjne BTL:

 • intensyfikacja współpracy z mediami lokalnymi i krajowymi
 • intensyfikacja PR w mediach branżowych
 • intensyfikacja PR w przestrzeni Internetu
 • intensyfikacja działań partycypacyjnych, edukacyjnych Teatru
 • intensyfikacja działań interdyscyplinarnych Teatru.

WSPÓŁPRACA Z PODMIOTAMI ZEWNĘTRZNYMI

Teatr jako nowoczesna instytucja zakłada współpracę z partnerami zewnętrznymi w celu:

 • koprodukcji spektakli
 • organizacji festiwali oraz warsztatów
 • działań prospołecznych
 • promocji działań instytucji

Partnerzy BTL to, m.in.:

 • Urząd Miasta w Białymstoku
 • Instytucje Kultury na terenie miasta Białystok
 • Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza, Filia w Białymstoku
 • Radio Akadera
 • Radio Białystok
 • TVP Białystok
 • Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu
 • Instytut Teatralny w Warszawie
 • Polski Ośrodek Lalkarski POLUNIMA
 • AVIAMA
 • Międzynarodowe Stowarzyszenie Teatrów dla Dzieci i Młodzieży
 • ZASP
 • AICT
 • teatry lalkowe w i dramatyczne w Polsce i na świecie.

dr hab. Jacek Malinowski
Dyrektor Białostockiego Teatru Lalek

Plik do pobrania
Autorski program realizacji zadań BTL
Pobierz PDF

Ważne: Strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystając z serwisu internetowego Białostockiego Teatru Lalek akceptują Państwo zasady Polityki prywatności, wyrażają zgodę na zbieranie danych niezbędnych do administrowania stroną i prowadzenia statystyk oraz wyrażają zgodę na używanie plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów na stronie.

Do góry btl kształt