Polityka prywatności BTL

Polityka prywatności Białostockiego Teatru Lalek

I. Informacje ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych Białostockiemu Teatrowi Lalek przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług świadczonych drogą elektroniczną poprzez serwis www.btl.bialystok.pl.

II. Dane Administratora Danych Osobowych

 1. Uprzejmie informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Białostocki Teatr Lalek (zwany dalej „BTL” lub „Teatrem”), z siedzibą przy ul. Kalinowskiego 1, 15-875 Białystok. Kontakt z Teatrem w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: teatr@btl.bialystok.pl.
 2. Administrator zbiera dane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów, przetwarza je zgodnie z prawem i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dane są zbieranie jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane.

III. Inspektor Ochrony Danych w BTL

BTL wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować mailowo: iod@btl.bialystok.pl lub telefonicznie: tel. 85 742 50 31 wew. 121, we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

IV. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Aby świadczyć usługi zgodnie z prowadzoną działalnością statutową, Teatr przetwarza Pana/Pani dane osobowe — w różnych celach, jednakże zawsze zgodnie z prawem, tj. w celu:

1) Założenia konta w serwisie www.btl.bialystok.pl, w celu rezerwacji i zakupu biletów na spektakle w BTL. 

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy kupna-sprzedaży lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy. Jeżeli zdecyduje się Pan/Pani podać również numer telefonu, uznajemy, że wyraził(a) Pan/Pani zgodę na przetwarzanie również Pana/Pani nazwiska — wtedy podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody;

2) Subskrypcji biuletynu informacyjnego (newsletter), w celu realizacji jego wysyłki. 

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody.

3) Wysyłania informacji handlowych oraz marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora.

W celu przesyłania informacji o naszych spektaklach oraz pozostałych działaniach artystycznych realizowanych przez Teatr, przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

 • adres e-mail,
 • numer telefonu

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody.

4) Przeprowadzenia konkursu, w szczególności wyłonienie zwycięzców konkursu oraz przekazanie ewentualnych nagród.

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody.

5) W celu wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Administratora Danych Osobowych z obowiązków wynikających z przepisów prawa.

6) W celu administrowania stroną internetową.

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów www, serwis www.btl.bialystok.pl przechowuje zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. 

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody.

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony BTL. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów, itp.

7) W celu analitycznym.

Zebrane logi przechowywane są jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody.

8) W celu wykorzystania mechanizmu Cookies na stronach internetowych BTL.

Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu, ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane w serwisie BTL nie przechowują żadnych danych osobowych, ani innych informacji zebranych od użytkowników.

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody.

V. Odnośniki do innych stron

Serwis BTL zawiera odnośniki do innych stron WWW. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityka prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko serwisu www.btl.bialystok.pl.

VI. Prawo wycofania zgody 

 1. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili może Pan/Pani tę zgodę cofnąć — wedle własnego uznania.
 2. Jeżeli chciałby/chciałaby Pan/Pani cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to w tym celu wystarczy:
 • wysłać maila bezpośrednio Teatrowi na adres teatr@btl.bialystok.pl lub
 • wysłać maila do Inspektora Ochrony Danych na adres iod@btl.bialystok.pl.
 1. Jeżeli przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było nielegalne. Innymi słowy, do czasu cofnięcia zgody mamy prawo przetwarzać Pana/Pani dane osobowe i jej odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

VII. Wymóg podania danych osobowych

 1. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Pana/Pani decyzji. Jednakże w niektórych przypadkach podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby spełnić Pana/Pani oczekiwania w zakresie korzystania z usług.
 2. Aby zlecić usługę w serwisie, konieczne jest podanie imienia i nazwiska oraz adresu e-mail — bez tego nie jesteśmy w stanie zawrzeć oraz wykonać umowy.
 3. Aby mógł/mogła Pan/Pani otrzymać fakturę za usługi, konieczne jest podanie wszystkich danych wymaganych prawem podatkowym, a zatem imienia i nazwiska lub nazwy firmy, adresu zamieszkania lub adresu siedziby, numeru NIP — bez tego nie jesteśmy w stanie prawidłowo wystawić faktury.
 4. Aby móc się skontaktować z Panem/Panią telefonicznie w sprawach związanych z realizacją usługi, konieczne jest podanie numeru telefonu — bez tego nie jesteśmy w stanie nawiązać kontaktu telefonicznego.

VIII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Uprzejmie informujemy, że nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie. Treść zapytania, która jest przesyłana za pośrednictwem formularza kontaktowego, nie podlega ocenie przez system informatyczny. Proponowana cena biletu w żaden sposób nie jest wynikiem oceny dokonanej przez jakikolwiek system informatyczny.

IX. Odbiorcy danych osobowych

 1. Jak większość przedsiębiorców, w swojej działalności korzystamy z pomocy innych podmiotów, co niejednokrotnie wiąże się z koniecznością przekazania danych osobowych. W związku z powyższym, w razie potrzeby, przekazujemy Pana/Pani dane osobowe współpracującym z nami prawnikom, którzy realizują usługi na rzecz Teatru, firmom obsługującym system sprzedaży biletów oraz realizację szybkich płatności, firmie hostingowej, a także firmie ubezpieczeniowej (gdyby zaszła konieczność naprawienia szkody).
 2. Oprócz tego, może się zdarzyć, że np. na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu będziemy musieli przekazać Pana/Pani dane osobowe również innym podmiotom, czy to publicznym czy prywatnym. Niemniej ze swojej strony zapewniamy, że każdy przypadek żądania udostępnienia danych osobowych analizujemy bardzo starannie i bardzo wnikliwie, aby nie przekazać informacji osobie nieuprawnionej.

X. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

BTL nie przekazuje Pana/Pani danych do państw trzecich.

XI. Okres przetwarzania danych osobowych 

BTL ogranicza przechowywanie danych osobowych zgodnie z przepisami prawa, jedynie do okresu niezbędnego dla realizacji celów dla których są zbierane, chyba, że zachodzą zdarzenia mogące wydłużyć okres przechowywania danych.

XII. Uprawnienia podmiotów danych

 1. Uprzejmie informujemy, że posiada Pan/Pani prawo do:
 • dostępu do swoich danych osobowych;
 • sprostowania danych osobowych;
 • usunięcia danych osobowych;
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • przenoszenia danych osobowych.
 1. Szanujemy Pana/Pani prawa wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych i staramy się ułatwiać ich realizację w najwyższym możliwym stopniu.
 2. Swoje uprawnienia może Pan/Pani zrealizować poprzez:

XIII. Prawo do wniesienia skargi

Jeżeli uważa Pan/Pani, że Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, może Pan/Pani wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

XIV. Postanowienia końcowe

 1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy prawne w zakresie ochrony danych osobowych.
 2. Jeżeli zajdzie w przyszłości konieczność aktualizacji Polityki prywatności, będzie ona dostępna na naszej stronie. 
 3. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.

Ważne: Strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystając z serwisu internetowego Białostockiego Teatru Lalek akceptują Państwo zasady Polityki prywatności, wyrażają zgodę na zbieranie danych niezbędnych do administrowania stroną i prowadzenia statystyk oraz wyrażają zgodę na używanie plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów na stronie.

Do góry btl kształt