KONKURS NA RECENZJĘ TEATRALNĄ

REGULAMIN KONKURSU BIAŁOSTOCKIEGO TEATRU LALEK NA RECENZJĘ TEATRALNĄ

 

Postanowienia ogólne

 1. Konkurs - konkurs organizowany przez Białostocki Teatr Lalek i ogłoszony na stronie www.btl.bialystok.pl, którego zasady określa niniejszy regulamin.
 2. Organizator - organizator Konkursu tj. Białostocki Teatr Lalek, ul. K. Kalinowskiego 1, 15-875 Białystok NIP: 5420000328, www.btl.bialystok.pl.
 3. Regulamin - niniejszy regulamin.
 4. Uczestnik - osoba fizyczna, która przystąpiła do Konkursu i nadesłała prace na adres Organizatora. 

 

Zasady Konkursu

 1. Konkurs adresowany jest do dzieci, młodzieży i osób dorosłych – uczących się, które nie są związane zawodowo z teatrem.
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być:
  1. pracownicy i współpracownicy Organizatora,
  2. osoby, które w jakikolwiek sposób brały udział w przygotowaniu lub przeprowadzeniu Konkursu,
  3. najbliżsi wymienionych w podpunktach poprzedzających.
 3. Przystępując do udziału w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w związku z uczestnictwem w Konkursie (w przypadku osób niepełnoletnich ich przedstawiciel ustawowy). Wszelkie informacje o uczestnikach Konkursu pozyskane przez Organizatora Konkursu w trakcie jego trwania będą wykorzystywane do informowania zwycięzców o wygranej oraz na potrzeby publikacji recenzji lub jej fragmentów w wydawnictwach Białostockiego Teatru Lalek oraz na stronie internetowej Teatru.
 4. Przedmiotem recenzji zgłoszonych do konkursu powinny być spektakle i wydarzenia teatralne organizowane przez Białostocki Teatr Lalek.
 5. Zgłoszenie konkursowe powinno obejmować trzy recenzje jednego autora do trzech różnych spektakli.
 6. Łączna objętość prac nie może przekroczyć 15 stron znormalizowanego maszynopisu (1800 znaków na stronie).
 7. Ostateczny termin nadsyłania prac konkursowych wraz z pisemnym zgłoszeniem do konkursu upływa z dniem 1 czerwca 2019 roku. Decyduje data stempla pocztowego.
 8. Pisemne zgłoszenie do konkursu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu, wraz z podpisaną zgodą na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2 do Regulaminu) należy złożyć na adres: Białostocki Teatr Lalek ul. K. Kalinowskiego 1, 15-875 Białystok.
 9. Uczestnictwo w Konkursie nie wymaga ponoszenia opłat.

 

Rozstrzygnięcie Konkursu

 1. Jury konkursu powołuje Dyrektor Białostockiego Teatru Lalek.
 2. Zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany o przyznaniu nagrody za pomocą wiadomości przesłanej na adres e-mailowy laureata bądź telefonicznie na numer podany w zgłoszeniu.
 3. Jury przyznaje w konkursie jedną nagrodę.
 4. Rozstrzygnięcia konkursu odbędzie się do dnia 7 czerwca 2019 r.
 5. Nagrodę stanowi komplet wejściówek dla jednej osoby na spektakle prezentowane w ramach festiwalu "Metamorfozy Lalek".

 

Reklamacje

 1. Reklamacje związane z Konkursem będą przyjmowane przez Organizatora wyłącznie w formie pisemnej, na adres Organizatora w terminie siedmiu dni od daty ogłoszenia wyników.
 2. Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, datę i adres e-mailowy Uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji, a także winny być podpisane w sposób umożliwiający identyfikację reklamującego. Reklamacje nie spełniające tych wymogów nie będą rozpatrywane.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 (czternastu) dni od dnia doręczenia reklamacji Organizatorowi.
 4. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji w terminie 7 (siedmiu) dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

 

Odbiór nagród

 1. O terminie i miejscu wydania nagrody laureat konkursu zostanie powiadomiony za pomocą wiadomości przesłanej na adres e-mailowy laureata bądź telefonicznie na numer podany w zgłoszeniu.
 2. Zwycięzca konkursu ma tydzień, liczony od daty ogłoszenia wyników konkursu, na odebranie nagrody.
 3. Nagroda nie będzie wysyłana, należy ją odebrać osobiście w Białostockim Teatrze Lalek w Białymstoku za pokwitowaniem, po podaniu przez tę osobę adresu e-mail, który został zamieszczony w zgłoszeniu konkursowym, z zastrzeżeniem punktu 4.
 4. Nagroda może zostać odebrana osobiście albo przez osobę upoważnioną przez Zwycięzcę, przy czym musi ona legitymować się pisemnym upoważnieniem do odbioru nagrody.
 5. W przypadku, gdy nie zostaną spełnione warunki określone wyżej lub gdy uprawniona osoba nie odbierze nagrody w określonym miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu Konkursu, prawo do otrzymania nagrody przez danego Zwycięzcę wygasa.

 

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Organizatora: www.btl.bialystok.pl
 2. Przystępując do udziału w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na udział w nim na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie, o czym niezwłocznie poinformuje na stronie https://www.btl.bialystok.pl
 4. Organizator zastrzega sobie w uzasadnionych przypadkach, w szczególności w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych, prawo przerwania, przedłużenia lub zmiany warunków lub terminów Konkursu, w tym rozstrzygnięcia o wynikach Konkursu i przekazania nagród.
 5. W przypadku naruszeń zasad konkursu prosimy o kontakt: sekretariat@btl.bialystok.pl.

 

Plik do pobrania
REGULAMIN KONKURSU
REGULAMIN KONKURSU NA RECENZJĘ TEATRALNĄ.doc
Plik do pobrania
Załącznik nr 1
Załącznik nr 1 - Zgłoszenie do konkursu
Plik do pobrania
Załącznik nr 2
Załącznik nr 2 - Klauzula informacyjna.doc

Ważne: Strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystając z serwisu internetowego Białostockiego Teatru Lalek akceptują Państwo zasady Polityki prywatności, wyrażają zgodę na zbieranie danych niezbędnych do administrowania stroną i prowadzenia statystyk oraz wyrażają zgodę na używanie plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów na stronie.

Do góry btl kształt